Gabriel Dragomir

Condiții clasificare hotel 3 stele și obligația încheierii contractelor de licență neexclusivă

Clasificarea structurilor de primire turistice pe stele și margarete constituie o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort având drept scop protecția turiștilor. Înainte de a te gândi la condiţii de clasificare 3 stele și documentația necesară trebuie să știi  că 3 stele este echivalent cu începutul confortului.

Structuri de primire turistică cu funcţiune de cazare pot fi  hoteluri, hoteluri-apartament, hosteluri, moteluri, vile turistice, cabane turistice, bungalow-uri, sate de vacanţă, campinguri, popas turistic, căsuţe tip camping, apartamente şi camere de închiriat în locuinţe familiale, nave fluviale şi maritime inclusiv pontoane plutitoare, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică.

1. Condiții de clasificare 3 stele – Acte normative

 

Normele de clasificare realizate în acord cu recomandările Organizației Mondiale a Turismului și  sistemul Hotrec au în vedere șapte  criterii care țin de: posibilitățile de parcare, organizarea spațiilor în interiorul clădirii, instalațiile de apă caldă/apă rece, suprafața minimă a camerelor, echiparea sanitară a acestora și, nu în ultimul rând, echiparea camerelor inclusiv cu televizor. 

Eliberarea certificatelor de clasificare (dar și a licențelor și brevetelor de turism) se face potrivit Hotărârii de Guvern nr. 121/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010.  Nomele metodologice care stabilesc efectiv ce condiții de clasificare 3 stele trebuie îndeplinite se regăsesc în Anexa 1.7 din Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 disponibilă pe site-ul  Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.

Deci, pentru clasificarea 3 stele criteriile mimine obligatorii pentru clasificarea structurilor de primire turistice prevăd la punctul 7 obligativitatea dotării camerei cu televizor cu recepție canale TV. (dacă ești interesat de criteriile de acordare a clasificării și actele necesare atunci îți recomanda să citești acest articol)

2. Utilizator de opere audiovizuale

 

În această calitate de deţinător al spaţiilor dotate cu televizor cu recepție canale TV, structura de cazare care îndeplinește condițiile de clasificare pentru 3 stele, realizează comunicare publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, în conformitate cu prevederilor pct. 3 din Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial prin decizia ORDA nr. 399/2006.

În consecinţă, potrivit art. 15 alin. 1 (art. 20 alin. 1, r1) din Legea 8/1996, structura de cazare are calitatea de utilizator de opere audiovizuale. Potrivit textului legal menționat: „Prin utilizator, în sensul prezentei metodologii, se înţelege persoana fizică autorizată (PFA, ÎI etc.) sau persoana juridică care, în cadrul activităţii sale comerciale, deţine ori foloseşte cu orice titlu (drept de proprietate, administrare, închiriere, subînchiriere, comodat, concesiune, leasing etc.) spaţii închise sau deschise, în care realizează acte de comunicare publică, în sensul în care această noţiune este definită de Legea nr. 8/1996, atunci când comunicarea publică are ca obiect fonograme sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual. De asemenea, se consideră publică orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fără fir, realizată prin punerea la dispoziţia publicului, inclusiv prin internet sau alte reţele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces la aceasta din orice loc sau în orice moment ales în mod individual.”

În acesastă calitate de utilizator, structura de cazare datorează nemunerația potrivit 1 alin. 1 din Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial in baza Deciziei ORDA nr. 10/2016, astfel cum a fost modificată prin Deciziile ORDA nr. 120/2016 şi nr. 60/2019, (în continuare, Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi), coroborat cu art. 106 ind. 5 (art. 112 după republicarea din 14.06.2018, în continuare r1) şi cu

Potrivit  pct. 5 din norma metodologică remunerația se plătește prin plata licențelor neexclusive „Utilizatorul are obligaţia să obţină autorizaţii sub formă de licenţe neexclusive, eliberate de organismele de gestiune colectivă ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme, pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în schimbul unei remuneraţii potrivit tabelelor*) redate mai jos, indiferent de durata efectivă a comunicării publice”/. Potrivit punctului 7 „Obligaţia de plată pentru licenţa neexclusivă revine deţinătorului cu orice titlu al spaţiului unde se comunică public fonogramele publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora ori prestaţii artistice din domeniul audiovizual”.

3. De ce este obligatorie plata licențelor neexclusive din moment ce structura de cazare plătește abonamentul la cablu TV și care sunt organismele de gestiune colectivă de la care trebui obținute

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauzele C-135/10, SCF şi C-162/10, Phonographic Performance (Ireland) Limited (PPL),  a statuat că actul efectuat de un operator hotelier prin care urmăreşte accesul clienţilor săi la operele difuzate reprezintă un serviciu suplimentar, care are o influenţă asupra standardului acestui stabiliment şi asupra preţului camerelor, fiind, în plus, de natură să atragă şi alţi clienţi interesaţi de acest serviciu suplimentar, având aşadar un caracter lucrativ. În consecinţă, un astfel de operator hotelier are calitatea de „utilizator” care realizează o „comunicare publică” a unei fonograme radiodifuzate, în sensul dreptului Uniunii. Ca urmare, se va reţine că utilizatorul – prestator de servicii efectuează un act de comunicare atunci când intervine, pe deplin conştient de consecinţele comportamentului său, pentru a oferi clienţilor săi accesul la o emisiune radiodifuzată, precum şi că este relevantă punerea la dispoziţia clientelei a dispozitivelor, existenţa lor şi aptitudinea lor de a comunica public fonogramele.

În consecință după calificarea structurii turistic la 3 stele trebuie să închei contracte de licenșă neeclusivă cu 3 organisme de gestiune colectivă: CREDIDAM (Asociația Artiștilor Interpreți), UCMR -ADA (Asociația Compozitorilor) și UPFR (Uniunea Producătorilor de Fonograme)

4.Evaluarea prejuducilui produs artiștilor interpreți sau executanți ca urmare a neîncheierii licențelor neexclusive

 

Prejudiciul produs prin neîncheierea licențelor neexclusive constă în drepturile băneşti cuvenite artiştilor interpreţi si executanţi ca urmare a comunicării publice de fonograme sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental sau lucrativ fără a obţine în prealabil autorizaţia.

Evaluarea prejudiciului se realizează conform art. 139 alin. 2 din Legea nr. 8/1996 (art. 188 alin. 2, r1) şi Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi publicată în Monitorul Oficial în temeiul Deciziilor ORDA nr. 10/2016 modificată prin Deciziile ORDA nr. 120/2016 si nr. 60/2019.

Potrivit art. 139 alin. 2 din legea 8/1996 (art. 188 alin. 2, r1) (2) La stabilirea despăgubirilor instanţa de judecată ia în considerare:

a) fie criterii, cum ar fi consecinţele economice negative, în special câştigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de făptuitor şi, atunci când este cazul, alte elemente în afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului;

b) fie acordarea de despăgubiri reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a făcut obiectul faptei ilicite, în cazul în care nu se pot aplica criteriile prevăzute la lit. a).

Deci, pentru a evita plata triplului remuneraței, este necesară încheierea contractelor de licență neexclusivă.

5. Cum îmi scrii pentru clasificare hotel 3 stele și obținere licențe neexclusive

 

Modul cel mai simplu, economic și rapid prin care poți să îmi scrii petru obținerea certificatului de calificare turistică și încheierea contractelor de licenșă neexclusivă cu organismele de gestiune colectivă este prin accesarea acestui formular.

 

Av. Gabriel Dragomir