Gabriel Dragomir

Criterii de clasificare hotel 3 stele și acte necesare

Așa cum prezentam într-un articol anterior, clasificarea structurilor de primire turistice pe stele și margarete are în vedere, în primul rând confortul și protecția turiștilor. Pentru criterii clasificare hotel 3 stele este necesar să consulți normele metodologice prevăzute în Ordinul 65/2013 privind Aprobarea Normelor Metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism sau să citești prezentul articol  care îți prezintă pe scurt criteriile și procedura de urmat pentru obținerea certificatului de calificare.

1. Criterii de clasificare hotel 3 stele în funcție de structura de primire turistică

Potrivit normelor legale enunțate mai sus, structură de primire turistică cu funcţiune de cazare reprezintă:

 • hoteluri,
 • hoteluri-apartament,
 • hosteluri,
 • moteluri,
 • vile turistice,
 • cabane turistice,
 • bungalow-uri,
 • sate de vacanţă,
 • campinguri,
 • popas turistic,
 • căsuţe tip camping,
 • apartamente şi camere de închiriat în locuinţe familiale,
 • nave fluviale şi maritime inclusiv pontoane plutitoare,
 • pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice
 • alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică

Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funcţiona următoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, clasificate astfel:

a) hotel de 5, 4, 3, 2, 1 stele;

b) hotel-apartament de 5, 4, 3, 2 stele;

c) motel de 3, 2, 1 stele;

d) hostel de 3, 2, 1 stele

e) vilă turistică de 5, 4, 3, 2, 1 stele;

f) bungalow de 3, 2, 1 stele;

g) cabană turistică de 3, 2, 1 stele;

h) sat de vacanţă de 3, 2 stele;

i) camping, popas turistic, căsuţe tip camping, de 4, 3, 2, 1 stele;

j) pensiune turistică şi pensiune agroturistică de 5, 4, 3, 2, 1 margarete;

k) apartamente sau camere de închiriat de 3, 2, 1 stele;

l) structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave maritime şi fluviale de 5, 4, 3, 2, 1 stele.

Certificatul de clasificare reprezintă documentul eliberat de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, care reprezintă o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort, a calităţii dotărilor şi a serviciilor prestate în cadrul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică. Certificatul de clasificare este însoţit de fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii sau de fişa privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, constituind parte integrantă a acestuia.

2.Documentaţia necesară pentru eliberarea certificatului de clasificare

 

În vederea eliberării certificatului de clasificare, operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică depun la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, documentaţia cu următorul conţinut:

a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, (care poate fi obținut online)

c) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;

d) fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;

e) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcţionării structurii de primire turistice (conducere operativă, şef recepţie cazare şi/sau şef producţie şi servire pentru unităţile de alimentaţie publică, după caz) şi a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la faţa locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare;

f) copia avizului de specialitate emis conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului de instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului asupra documentaţiilor tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcţionalitatea construcţiilor noi cu destinaţie turistică sau pentru documentaţiile tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcţionalitatea construcţiilor existente în circuitul turistic supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora sau în cazul construcţiilor existente ce urmează a fi modificate structural şi funcţional în scopul primirii unei funcţionalităţi cu profil turistic, după caz.

3. Procedura de eliberare a certificatului de clasificare

 

 Cererea solicitantului este analizată şi soluţionată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii. În cazul unei documentaţii incomplete, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de analizare a documentaţiei.

 Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentaţia prevăzută la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează.

Instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate verifică documentaţia depusă şi eliberează solicitantului o autorizaţie provizorie de funcţionare prin care se atestă că documentaţia este completă şi prin care se acordă operatorului economic dreptul de a funcţiona până la data verificării la faţa locului a structurii de primire turistice în cauză.

 În termen de 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei provizorii, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, are obligaţia de a verifica structura de primire turistică supusă procedurii de clasificare, prin delegarea personalului de specialitate cu atribuţii în acest sens, denumită în continuare „comisia”;

Comisia efectuează verificarea doar în prezenţa reprezentantului legal al operatorului economic, care are obligaţia să prezinte comisiei autorizaţia provizorie de funcţionare – în original. Constatările rezultate în urma verificării, se consemnează într-o notă de verificare – denumită în continuare „NOTĂ DE CLASIFICARE” întocmită în trei exemplare. 

 În situaţia în care la data verificării la faţa locului se constată deficienţe minore care pot fi remediate în regim de urgenţă, comisia poate acorda un termen scurt de remediere de maxim 7 zile lucrătoare, făcând menţiune în nota de clasificare cu privire la aceste aspecte. Operatorul economic are obligaţia ca după remedierea deficienţelor, fără să depăşească termenul acordat, să facă dovada remedierii deficienţelor prin transmiterea de documente justificative (cu titlu exemplificativ, fără a fi limitativ: facturi fiscale, fişe de inventar, note de intrare recepţie, proces verbal de recepţie, extras REVISAL, contracte de prestări servicii, etc.) la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.

 În cazul în care operatorul economic nu transmite documentele justificative în termenul acordat, certificatul de clasificare nu se eliberează, operatorul economic fiind notificat în acest sens. În notificare se va menţiona faptul că operatorul economic trebuie să reia întreaga procedură de clasificare precum şi faptul că nota de clasificare îşi încetează orice efecte.

5. Cum îmi scrii pentru certificat de clasificare

 

Modul cel mai simplu, economic și rapid prin care poți să îmi scrii petru obținerea certificatului de calificare turistică este prin accesarea acestui formular.

 

Av. Gabriel Dragomir